działalność gospodarcza anglia,

Działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii

Zdecydowanie najłatwiej jest rozpocząć działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Wystarczy wypełnić formularz on-line,  można to zrobić bezpłatnie nawet do trzech miesięcy po rozpoczęciu działalności jako osoba samozatrudniona. Ten brak utrudnień wynika z tradycji i swobód obywatelskich, a prawo do pracy i do bogacenia się do takich swobód należą.

Polacy zakładający firmę na terenie Wielkiej Brytanii są traktowani na równi z obywatelami innych, rdzennych państw UE. Sam proces rozpoczęcia działalności gospodarczej na wyspach brytyjskich przez obcokrajowca jest w porównaniu z innymi krajami stosunkowo proste, gdyż nie są wymagane specjalne zezwolenia ani licencje. Jedynie w branżach: usług bankowych, ubezpieczeń oraz doradztwie inwestycyjnym i handlu obcokrajowiec musi postarać się o zezwolenie.

 

Formy działalności gospodarczej w Uk

Oprócz pracy na zasadzie samodzielnej działalności gospodarczej w uk (samozatrudnienie), w Wielkiej Brytanii istnieją następujące formy działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii :

  • Spółka typu korporacyjnego – companies – stają się osobą prawną poprzez wpisanie do rejestru Companies House,
  • Spółka zwykła – Partnership. Odmianą spółki zwykłej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Samodzielna działalność gospodarcza w Uk – samozatrudnienie

Najbardziej odpowiednią formą prawną dla podjęcia działalności gospodarczej w Anglii w mniejszym rozmiarze wydaje się być samozatrudnienie czyli samodzielna działalność gospodarcza. W Wielkiej Brytanii osoby fizyczne podejmujące samodzielną działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania rejestracji w lokalnym urzędzie skarbowym (HM Revenue & Customs), tj. zgłoszenia przyjazdu do Wielkiej Brytanii i zgłoszenia samozatrudnienia.

Kolejnym krokiem dla osób podlegającym brytyjskiemu prawu w zakresie ubezpieczeń społecznych (zob. poniżej) jest wystąpienie o przyznanie numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number) do lokalnego oddziału Departamentu Pracy i Emerytur.

Osoby podejmujące działalność gospodarczą w uk w szeroko rozumianym sektorze budownictwa są zobowiązane zgłaszając samozatrudnienie i przyjazd do Wielkiej Brytanii uzyskać również tzw. tymczasową kartę CIS-4 (Constructions Industry Scheme). Po otrzymaniu numeru ubezpieczenia społecznego osoby te występują o stałą kartę CIS-4.

Osoby samozatrudnione działalność gospodarcza w uk, po przekroczeniu ustalonego progu obrotów rocznych, powinny się również zarejestrować jako płatnicy VAT. Do sytuacji takiej dochodzi jednak stosunkowo rzadko, ponieważ limit ten jest relatywnie wysoki (w 20013r. wynosi 77 000 funtów).

Kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w anglii jednocześnie w Polsce i w Wielkiej Brytanii w stosunku do osób pracujących Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2006r. regulowała umowa z dnia 16 grudnia 1976 r. między rządem RP a rządem Wielkiej Brytanii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20). Umowa ta przewidywała zasadę tzw. odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, iż dochody osiągnięte z działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii związanej z posiadaniem stałej placówki w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu również w Polsce, jednak podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii może zostać odliczony od podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w Polsce.

Od 2007 roku obowiązuje nowa a zarazem korzystniejsza konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych działalność gospodarcza w Anglii(Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz.1840). Ma ona zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2007r.

Od 2007 rok obowiązuje metoda wyłączenia z progresją. Metoda ta polega na tym, że państwo w którym podatnik ma, dla celów podatkowych, miejsce zamieszkania, wyłącza z opodatkowania te jego przychody, które, zgodnie z umową, mogą być opodatkowane w państwie źródła.

Uzyskany za granicą dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, (do opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całości dochodu: polskiego i zagranicznego). Dlatego osoba, która od 2007 roku zarabia zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, działalność gospodarcza w uk , uwzględnia zarobki brytyjskie w polskim PIT tylko do ustalenia stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie do zarobków polskich. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik od 2007 roku pracował i zarabiał tylko w Anglii, a w Polsce nie osiągnął żadnych dochodów, nie musi w kraju w ogóle rozliczać się z pieniędzy zagranicznych (Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii nie muszą opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego za granicą).

 

Polacy zarabiający za granicą, którzy muszą rozliczać się w kraju, do rocznego PIT będą musieli dołączyć nowy załącznik PIT/ZG, gdzie znajduje się informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym tam podatku w danym roku podatkowym. Trzeba w nim wykazać uzyskany poza krajem dochód ,np. działalność gospodarcza w uk ,i zapłacony tam podatek po uprzednim przeliczeniu go na złotówki (Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Te same zasady będą miały zastosowanie do przeliczenia na złote podatku zapłaconego za granicą). Załącznik ten będzie trzeba dołączyć do zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Brytyjski urząd podatkowy wyzbył się wszelkich uprzedzeń rasowych. Zarejestrowałeś się i płacisz podatki – jesteś OK. Taxman nie pyta o twój status imigracyjny. Dlatego tylko w Wielkiej Brytanii możliwe jest odzyskanie podatku przez osobę, która pracowała bez prawa pracy i od dawna nie ma ważnej wizy, działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii . Ale jeśli uchylasz się od płacenia podatków, to urzędnik może być mniej pobłażliwy niż policjant i ma większe uprawnienia, z których skrupulatnie skorzysta. Brytyjczycy traktują płacenie podatków jako obowiązek i źle wygląda w towarzystwie osoba, która chwali się, że nie płaci podatków, bo oznacza to, że żyje na koszt pozostałych. Niestety, takie przechwalanie zdarza się słyszeć z ust początkujących biznesmenów znad Wisły.

Zasady ubezpieczenia społecznego osób przemieszczających się w ramach Unii Europejskiej określa akt prawa wspólnotowego, działalność gospodarcza w uk , tj. Rozporządzenie Rady (EWG) z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zgodnie z tym rozporządzeniem, osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich podlega ustawodawstwu tego państwa, na terytorium którego zamieszkuje, jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego państwa.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jedynie w Wielkiej Brytanii są zobowiązane do opłacania w tym kraju składek na ubezpieczenie społeczne. W Wielkiej Brytanii wszyscy płatnicy składek podzieleni są na sześć grup. Osoby samozatrudnione,działalność gospodarcza w uk, kwalifikują się, w zależności od wysokości rocznych dochodów netto, do jednej lub dwóch spośród tych sześciu grup. Wszystkie osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w anglii opłacają składkę w grupie drugiej (Class 2), natomiast składka dla grupy czwartej (Class 4), obowiązuje tych samozatrudnionych, których roczny dochód netto przekracza kwotę 7,755 funtów.

 

Spółka zwykła (Partnership) –

W celu podjęcia działalności gospodarczej w anglii w mniejszym zakresie można również rozważyć utworzenie spółki zwykłej (partnership) przypominającej polską spółkę cywilną. nie podlega rejestracji.

Spółka zwykła powstaje na zasadzie zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami, którzy mają na celu osiągnięcie zysku. Nie ma ona osobowości prawnej i nie podlega rejestracji, a liczba wspólników ograniczona jest zazwyczaj do 20, wszyscy są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Jej wspólnicy powinni się natomiast zarejestrować jako osoby samozatrudnione. Działalność gospodarcza w Uk.

 

Pozostałe typy spółek podlegają wpisowi do rejestru spółek prowadzonego przez brytyjski urząd rejestrowy Companies House. Urząd ten zajmuje się rejestracją i gromadzeniem informacji o spółkach z obszaru Anglii, Walii i Szkocji. Oddzielne rejestry spółek prowadzone są na terenie Północnej Irlandii, wyspy Man oraz wysp na Kanale La Manche: Alderney, Guernsey i Sark oraz Jersey.

 

Zakres informacji i dokumentów, których przekazanie jest niezbędne do dokonania rejestracji, zależy od typu zakładanej spółki, działalność gospodarcza w uk . Rejestracja, jak również wszelkie zmiany danych objętych rejestracją podlegają opłatom.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – dzialalnosc gospodarcza w Wielkiej Brytanii
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują dwie kategorie wspólników: general partners – prowadzą spółkę i są odpowiedzialni za jej zobowiązania bez ograniczeń oraz limited partners – ich odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów kapitałowych, ci wspólnicy nie biorą udziału w zarządzaniu spółką.

 

WAŻNE! Spółka, która nabyła w wyniku rejestracji osobowość prawną musi corocznie przekazywać do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistniałych zmianach.

 

Procedura rejestracyjna – dzialalnosc gospodarcza w Anglii

Po utworzeniu spółki należy zarejestrować ją w Urzędzie Rejestrowym – , potwierdzeniem Companies house rejestracji jest Certificate of Incorporation. Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej w uk nie ma obowiązku rejestracji. W celu zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Companies House należy przedstawić następujące dokumenty:

– Memorandum of Association – w tym dokumencie zawarte są główne informacje na temat spółki (nazwa, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, suma kapitału i jego podział na stałe części). Memorandum pełni także rolę umowy założycielskiej i statutu spółki.

– Articles of Association – tutaj określone są prawa akcjonariuszy, zasady wypłaty dywidend, tworzenia rezerw, przekazywania udziałów, procedura prowadzenia walnego zgromadzenia oraz kompetencje udziałowców.

Wielka Brytania nie wprowadziła ograniczeń (okresów przejściowych) w zakresie podejmowania pracy przez obywateli tzw. nowych państw członkowskich, dlatego też przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii może zatrudniać zarówno pracowników brytyjskich, jak i polskich. Osoby podejmujące pracę w Wielkiej Brytanii mają jednak obowiązek zarejestrowania się w Wydziale ds. Rejestracji Pracowników brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W Wielkiej Brytanii nie ma również ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez osoby zagraniczne, budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w anglii muszą natomiast uzyskać certyfikat stwierdzający prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe.