Firma Ltd w Anglii , Jak zalożyć firmę w UK

Firma Ltd w Anglii
Firma Ltd w Anglii

Limited company w anglii nazywamy w skrócie Firma LTD która jest odpowiednikiem polskiej spółki z.o.o.

Spółka LTD to jednostka, która posiada osobowość prawną. Finanse firmy LTD posiada pewne finanse są odrębne od finansów właścicieli firmy, co jest bardzo dobrym wyjściem, ponieważ udziałowcy czy akcjonariusze odpowiadają wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie wkładu.

Plus założenia spółki Limited

Nie jest konieczne wnoszenie minimalnego kapitału zakładowego.

Rejestracja spółki dokonywana jest w ciągu dwóch dni roboczych.

Uzyskanie informacji z angielskiego rejestru spółek możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej – można więc znacznie łatwiej i szybciej sprawdzić podstawowe dane takiej spółki

Prawo w Wielkiej Brytani umożliwia wprowadzenie bardzo elastycznych reguł sprawowania władzy w ramach zalozenie spółki.

Jak założyc firmę w UK – firma Ltd w Anglii

Rodzaje działalności handlowej w Anglii.

Rozpoczęcie działalności w Anglii jest szybkie i stosunkowo proste. Jednakże bardzo ważne jest wybór formy prawnej działalności. Warto się zastanowić jaką forma prawna pasuje do twojej działalności oraz gdzie zarejestrować firmę. Od tego będą zależeć twoje podatki czy obowiązki (w stosunku do Companies House czy też Ireland Revenue). Od tej decyzji będzie zależeć jakie dokumenty musisz przechowywać. Wybór formy prawnej wpłynie na rodzaj twojej odpowiedzialności za „potknięcie” firmy – odpowiedzialność całym majątkiem czy też odpowiedzialność do wniesionego wkładu. Od formy prawnej będzie zależała możliwość pozyskania innego kapitału. Prawo angielskie oferuje przedsiębiorcom różne formy prawne. Najpopularniejszą formą prawną jest firma ltd w anglii – odpowiednik polskiej spółki z o. o., PLC – odpowiednik polskiej spółki akcyjnej, LLP – limited liability partnership, Jeżeli nie jesteś pewien, która forma prawna pasuje do Twojej działalności ABS udzieli ci profesjonalnej rady – zalozenie spolki
LTD – Prywatna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma LTD w Anglii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to firma ltd w anglii, w której odpowiedzialność akcjonariuszy ogranicza się do wniesionego wkładu. Spółka w Anglii zatem posiada swoją osobowość prawną. Prawo angielskie nie narzuca rygoru co do wielkości kapitału spółki LTD w uk. W momencie rejestracji firmy ltd co najmniej jeden udział musi zostać przyznany. W akcie założycielskim należy wskazać wszystkich akcjonariuszy oraz przyznane im akcje. Akcjonariuszem może być osoba prawna. W momencie rejestracji firmy ltd należy wskazać dyrektora firmy. Dyrektorem  może być inna firma Ltd lub też osoba prywatna. W każdej firmie musi być przynajmniej jeden dyrektor. Jeżeli w firma ltd w anglii posiada przynajmniej dwóch dyrektorów jeden z nich może pełnić rolę sekretarza. Aby zarejestrować firmę ltd należy wskazać adres siedziby firmy. Jest to adres pod który przesyłana jest ważna korespondencja z Companies House i Ireland Revenue. Korespondencja ta mus być na bieżąco sprawdzana, bowiem są to z reguły przypomnienia o wymaganych zwrotach. Rok finansowy spółki zgodnie z datą rejestracji. Istnieje możliwość zmiany roku podatkowego. Na koniec roku podatkowego firma Ltd zobowiązana jest do rozliczenia podatkowego w Ireland Revenue oraz do złożenia sprawozdań finansowych i raportu rocznego do Companies House.

Zalety założenie spółki Ltd

– ograniczona odpowiedzialność – akcjonariusze odpowiadają za poczynania spółki do wysokości wniesionego wkładu;
– minimalizacja podatków;
– możliwość pozyskania obcego kapitału;
– możliwość powołania dowolnych osób na stanowiska dyrektora i sekretarza, co pozwala utrzymać anonimowość akcjonariuszy;
– ochrona nazwy firmy – Companies House nie zarejestruje innej firmy z taką samą nazwą;
– bardziej wiarygodna forma działalności – rejestr spółek wraz z ich statusem jest podawany do wiadomości publicznej, każdy potencjalny klient może sprawdzić na stronie Companies  House wiadomości na temat danej firmy (status, adres, raport finansowy itp);
– brak ograniczeń co do minimum kapitału założycielskiego.

PLC – Zalozenie spolki publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością

PLC to Public Limited Comppany. Jest to odpowiednik spółki publicznej w Polsce, spółki akcyjnej. Jest to spółka w Anglii kapitałowa. Akcje spółki są dostępne publicznie. Akcje spółki w anglii mogą być wystawione do sprzedaży publicznej na giełdzie. Jednakże nie jest to obowiązkiem firmy. Spółka w Anglii publiczna musi mieć przynajmniej dwóch akcjonariuszy. Minimalny kapitał zakładowy to £50000, przy czym przynajmniej £50000 wartości kapitału musi zostać przyznana akcjonariuszom oraz 1/4 kapitału musi zostać wpłacona na konto spółki. Po wpłaceniu kapitału spółka otrzyma certyfikat potwierdzający działalność firmy. Akcjonariusze odpowiedzialni są za poczynania spółki do wysokości wniesionego kapitału (zadeklarowanego). Spółka musi posiadać co najmniej dwóch dyrektorów (mogą to być osoby fizyczne lub inne firmy, mogą to być osoby różnej narodowości). Aby zarejestrować spółkę należy powołać także sekretarza spółki. W aplikacji rejestracyjnej należy wskazać adres siedziby spółki. Musi to być adres na terenie Anglii. Pod ten adres kierowana jest korespodencja spółki z Companies House i Inland Revenue. Korespondencja ta zawiera ważne przypomnienia co do rozliczeń podatkowych. Spółka PLC zobowiązana jest raz do roku złożyć Annual Return oraz dostarczyć sprawozdania finansowe. Jeżeli firma uzyska status małej firmy nie ma wymogów prowadzenia audytu spółki. Równocześnie raz do roku należy złożyć rozliczenia podatkowe w Inland Revenue.

LLP-Spółka Partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością

LLP to skrót od nawy Limited Liability Partnership – odpowiednik spółki partnerskiej w Polsce. Przy czym jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialność członków jest ograniczona do wniesionego wkładu. Odpowiedzialność członków jest ściele ograniczona do sumy jaką wnieśli jako udziały lub/i do sumy  jakią zobowiązali się odpowiadać w celu podniesienia wartości firmy. LLP posiada osobowość prawną. Aby zarejestrować LLP należy zgłosić firmę do Companies House. Aby utworzyć LLP musi być przynajmniej dwóch członków. Nie ma maksymalnego ograniczenia co do ilości członków spółki. Między członkami musi zostać spisana umowa, jednakże nie musi ona być złożona do Companies House.  Członkowie mogą być osobami indywidualnymi jak i osobami prawnymi (innymi firmami). Nie ma ograniczeń co do narodowości członków.  Aby zarejestrować firmę należy wskazać miejsce siedziby spółki. Musi to być adres na terenie Anglii. Jest to adres pod którym firma będzie figurować w rejestrze firm. Jest to bardzo istotny adres ze względu na istotną korespondencję z Companies House oraz Inland Revenue, przypominającą o zbliżających się rozliczeniach podatkowych itp. LLP jest firmą i jako firma musi płacić Corporation Tax (CIT) od swoich przychodów. Po osiągnięci przychodu £61 000 firma ma obowiązek rozliczania się z podatku VAT. Dywidenda członków jest opodatkowana zgodnie z regułami income tax (podatek od przychodów). LLP raz do roku musi złożyć sprawozdania finansowe oraz annual return (lista członków) oraz Tax Return do InlandRevenue. LLP nie posiada sekretarza i dyrektora tak jak w przypadku zalozenie spolki LTD. Jednakże rolę ich przejmują członkowie spółki. Oni są odpowiedzialni za wszystkie sprawozdania do Companies House, czy tez za zgłoszenie zmian. Wybór nazwy firmy zgodnie z obowiązującymi regułami w Companies House.