Obywatelstwo brytyjskie dla dziecka, paszport brytyjski dla dziecka urodzonego w UK

Czy dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 1983 otrzyma brytyjskie obywatelstwo?
Dziecko takie otrzyma brytyjskie obywatelstwo TYLKO jeśli jeden z jego rodziców ma obywatelstwo brytyjskie przed urodzeniem dziecka. Nie ma znaczenia w jaki sposób rodzic został obywatelem Wielkiej Brytanii. Jeśli żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa brytyjskiego, ale przynajmniej jednen z rodziców posiada status osiedlonego (tzw. settled – Nota 5) przed urodzeniem dziecka, to dziecko otrzyma obywatelstwo brytyjskie.
Jeśli żaden z rodziców nie posiada ani obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled), to dziecko NIE OTRZYMA automatycznie obywatelstwa brytyjskiego.
Obywatelstwo brytyjskie dla dziecka

 


Czy dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 1983 będzie mogło otrzymać obywatelstwo brytyjskie, jeśli żaden z rodziców nie ma obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled) przed urodzeniem dziecka?
Tak, pod następującymi warunkami:
Jeśli jeden z rodziców otrzyma obywatelstwo brytyjskie lub status osiedlonego (settled), wówczas dziecko uzyskuje prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii, ale tylko do czasu kiedy ukończy 18 rok życia.
Jeśli dziecko mieszka w Wielkiej Brytanii przez pierwsze 10 lat życia i nie opuszcza kraju na dłużej niż 90 dni w żadnym z tych 10 lat – uzyskuje wówczas prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii bez ograniczen co do wieku.
Jeśli dziecko jest obywatelem Brytyjskich Terytoriów Zależnych lub Autonomicznych (Nota 3), osobą do której stosuje się ustawa z roku 1981, itp., bedzie miało prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii, jeśli mieszka ponad 5 lat w Wielkiej Brytanii. Dziecko nie może opuścić kraju na dłużej niż 450 dni podczas tych 5 lat, oraz nie może opuścić kraju na dłużej niż 90 dni w ostatnim z tych 5 lat. Nie ma limitu wiekowego dla dziecka.

 

Jeśli dziecko nie posiada prawa do rejestracji na warunkach przedstawionych powyżej, w dalszym ciągu taka rejestracja może być możliwa – w takim przypadku decyzja należy do Home Secretary (Home Office).
paszport brytyjski dla dziecka urodzonego w uk
Czy dziecko urodzone po 31 grudnia 1982 poza granicami Wielkiej Brytanii może otrzymać Obywatelstwo Brytyjskie?
Tak, pod następującymi warunkami:
(a) dziecko jest urodzone po 20 maja 2002 roku na odpowiednim terytorium (Nota 6) i jeśli jeden z rodziców (Nota 4) jest obywatelem Wielkiej Brytanii lub osiedlonym (settled) w Wielkiej Brytanii lub odpowiednim terytorium, lub
jednen z rodziców dziecka posiada obywatelstwo brytyjskie zdobyte w inny sposób niż poprzez dziedziczenie, np. porzez urodzenie, rejestrację adopcyjną lub naturalizację w Wielkiej Brytaniii, lub
jeden z rodziców dziecka jest obywatelem brytyjskim pracującym dla instytucji z Unii Europejskiej poza granicami Wielkiej Brytanii i odpowiednich terytoriów (Nota 6), jeśli rodzic ten został zatrudniony w kraju, który był członkiem Unii Europejskiej a momencie zatrudnienia.

Jeśli matka dziecka posiada obywatelstwo brytyjskie, to dziecko urodzone poza granicami Wielkiej Brytanii rownież otrzyma Obywatelstwo Brytyjskie, jeśli dziecko urodziło sie po 1983 roku (nie bylo to możliwe przed 1983).

Jeśli dziecko nie jest uprawnione do otrzymania Obywatelstwa Brytyjskiego w momencie urodzenia, to w dalszym ciagu może istnieć możliwość zarejestrowania dziecka jako obywatela Wielkiej Brytanii. Wszelkie pytania należy kierować do Home Office lub też do najbliższego Konsulatu lub Ambasady Brytyjskiej.


Jakie obywatelstwo będzie miało dziecko, które było urodzone nie jako obywatel brytyjski, a które zostało prawnie zaadoptowane przez brytyjską rodzinę?
Dziecko takie otrzyma automatycznie obywatelstwo brytyjskie w dniu, w którym sąd zadecyduje o adopcji, chyba że:
orzeczenie sądu wydane jest przez sąd znajdujący się w Wielkiej Brytanii, lub
orzeczenie sądu wydane jest przez sąd znajdujący się na terytorium Falklandów pomiędzy 1 stycznia 1983 i 21 maja 2002 (włącznie), lub też
orzeczenie sądu wydane jest po 21 maja 2002 przez sąd znajdujący się na jednym z terytoriów wymienionych w Nocie 6, lub też
jest to adopcja umowna (Nota 7) oraz jest wykonana po 1 czerwca 2003 przez sąd poza Wielka Brytanią, oraz rodzice są rezydentami Wielkiej Brytanii (zamieszkują Wielką Brytanię) w momencie adpocji.

Obywatelstwo brytyjskie dla dziecka

Adopcja umowna
Jest to adopcja, która została orzeczona przez sąd w dowolnym kraju poza Wielką Brytanią, Irlandią Północną, Channel Islands i Isle of Man, i która jest legalna w świetle Haskiej Konwencji o Apopcji Międzynarodowej z roku 1993.

Jesli w momencie narodzin dziecka żadne z Was nie miało obywatekstwa –
brytyjskiego ani prawa stałego pobytu (Indefinite Leave to Remain),
paszport brytyjski dla dziecka urodzonego w uk
o brytyjski paszport dla córeczki możecie starać się dopiero, kiedy
sami zostaniecie Brytyjczykami lub posiadaczami prawa stałego
pobytu. Prawo do rejestracji, jako obywatel WB córka będzie miała do
skończenia 18 roku życia. Żeby mogła zostać Brytyjką bez ograniczeń
co do wieku, powinna mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii przez
pierwsze 10 lat życia i nie opuszczać kraju na dłużej niż 90 dni w
żadnym z tych lat.

Gdy urodzi nam się dziecko w Wielkiej Brytanii staniemy przed dylematem- czy nasza pociecha jest automatycznie obywatelem brytyjskim, czy też może z urzędu jest Polakiem. Co więc wówczas mamy robić?
Jestem patriotą- moje dziecko musi być Polakiem !!!
W takiej sytuacji, aby rozpocząć starania o uzyskanie polskiego należy postarać się o polski akt urodzenia noworodka. Ale jak to zrobić, jeżeli żyjemy w jakimś małym brytyjskim miasteczku, albo na wiosce? Rodząc się w Anglii nasza pociecha uzyskuje akt urodzenia wydany przez Register Office. Z takim dokumentem w ręku można wszczynać całą procedurę. Zatem pierwszy krok musimy skierować do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Co jednak zrobić, jeżeli nigdy nie byliśmy zameldowani w Polsce? I na to jest rada- w takiej sytuacji trzeba zarejestrować akt urodzenia
w USC Warszawa- Sródmiescie, 00-950 Warszawa – Sródmiescie, ul. Jezuicka 1/3. Tel.: 0048 22 831 7181 lub 0048 22 831 3403. Już widzę minę polskiego urzędnika patrzącego oniemiałym wzrokiem na brytyjski akt urodzenia… Zatem, żeby nie stawiać ich w kłopotliwej sytuacji należy taki dokument najpierw przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego Polsce- inaczej takiego aktu urodzenia nie możemy zarejestrować. Jeśli nie możemy pofatygować się do kraju, to w takiej sytuacji możemy stosowny akt wraz z tłumaczeniem na polski przesłać do USC pamiętając, aby wcześniej potwierdzić przekład na rodzimy język u Konsula lub przed miejscowym notariuszem (Notary Public), który notarialnie potwierdzi nasz podpis, zgodnie z wymogami prawa brytyjskiego i opatrzy go pieczęcią. Następnie tak sporządzony dokument powinien zostać poświadczony przez Foreign & Commonweath Office (Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2LG, tel. 020 70081111).
Taki dokument można również dostarczyć poprzez przetłumaczone notarialnie na polski pełnomocnictwo, może też się tym zająć Konsulat, jeżeli dostarczymy mu wniosek o umiejscowienie w rodzimym USC, oryginał aktu urodzenia i jego przekład. Jeśli zdecydujemy się na tę ostatnią opcję, to okres oczekiwania na przesłanie polskiego aktu urodzenia trwa około 3 miesięcy i kosztować nas (wraz z kosztami przesyłki) powinno około 100 £.

Co należy zrobić, aby wyrobić dziecku polski paszport?

Mając polski akt urodzenia można starać się o polski paszport. Aby taki dokument uzyskać konieczna jest zgoda obojga rodziców. Następnie trzeba udać się do Konsulatu, gdzie musimy dostarczyć:
1. Dwa druki podania-kwestionariusza paszportowego. Kwestionariusz wypełnia w imieniu dziecka jedno z rodziców i parafuje tam, gdzie jest miejsce na podpis osoby starającej się o wydanie dokumentu
2. Oryginał skróconego polskiego odpisu aktu urodzenia wraz z numerem PESEL.
3. Polskie paszporty rodziców.
4. Trzy odbitki fotografii twarzy dziecka bez nakrycia głowy i okularów o minimalnych wymiarach 4,5×3,5 cm.
5. Pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu (dotyczy to także ponownego wydania paszportu dla dziecka). Oboje rodzice powinni zgłosić się do Konsulatu i złożyć podpisy przed urzędnikiem konsularnym, przedstawiając ważne paszporty lub dowody osobiste. Jeśli jedno z rodziców nie może odwiedzić konsulatu osobiście, jego podpis powinien zostać poświadczony notarialnie.
6.. Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica (rodziców), to urzędnik konsularny ten wpis unieważnia.
Oplata za wydanie paszportu dziecku do lat 16 wynosi 34 funty, powyżej 16 lat – 68 funtów. Jeśli dziecko nadal się uczy, przysługuje mu zniżka 50 procent – należy załączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły. Opłaty są przyjmowane w gotówce, czekach lub Postal Order. Za odesłanie gotowego paszportu poczta płaci się dodatkowo 4 funty.
Wolę, aby moje dziecko było Brytyjczykiem!!!
Jeśli chcemy, aby nasza pociecha miała już na starcie brytyjski paszport to musimy uzbroić się w cierpliwość. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce obowiązuje prawo krwi, Anie prawo ziemi, jak np. w USA, gdzie każde nowonarodzone dziecko bez względu na narodowość rodziców uzyskuje obywatelstwo kraju w którym przyszło na świat.
Sytuacja zmienia się jednak, gdy rodzice posiadają już jakiś status w Wielkiej Brytanii. Jeśli są właścicielami dokumentu resident permit na określony czas, zazwyczaj 5 lat, dziecko zachowuje ten sam status co rodzice. Jest wiec rezydentem tak długo, jak długo rodzice przebywają na terenie Wielkiej Brytanii. Dziecko jest uznawane za obywatela polskiego i może ubiegać się o polski paszport. Jeśli natomiast rodzice posiadają status stałego rezydenta, tzw. indefinite leave to remain, sytuacja wygląda inaczej. Dzieci urodzone przed złożeniem aplikacji uzyskują wraz z rodzicami dokument potwierdzający ich status stałego rezydenta w Wielkiej Brytanii. Dzieci urodzone po otrzymaniu tego statusu przez rodziców nie musza się juz o niego starać, jest im nadawany automatycznie. Dzieci te mogą od razu występować o obywatelstwo i paszport brytyjski, bez przechodzenia przez uciążliwy proces naturalizacji i składania aplikacji o nadanie obywatelstwa.
Reasumując, jeśli jesteśmy zwykłymi obywatelami i nie mamy w planie pozostać na Wyspach dłużej, lub na zawsze wówczas musimy zarejestrować naszą nowo narodzoną pociechę w polskim USC. Inaczej takie dziecko będzie tak naprawdę nie istniało według polskiego prawa! Jeśli zaś posiadamy w Wielkiej Brytanii status stałego rezydenta, wówczas nasza pociecha może automatycznie starać się o brytyjski paszport. Jednak zdajemy sobie sprawę, ze takich osób jest niewiele, zatem pamiętajmy, że jeżeli urodzi nam się dziecko w Wielkiej Brytanii, to mimo, że nawet zerwaliśmy kontakty z krajem, to i tak taka osoba w myśl polskiego prawa, paszport brytyjski dla dziecka urodzonego w uk ,automatycznie jest polskim obywatelem!!!

 

Obywatelstwo brytyjskie dla dziecka, paszport brytyjski dla dziecka urodzonego w ukW UK obowiązuje prawo krwi, więc by dziecko otrzymało z biegu obywatelstwo brytyjskie jedno z jego rodziców musi takowe obywatelstwo w momencie jego narodzin posiadać.

Jednakże jest też inna sytuacja – gdy rodzice – obywatele kraju czlonkowskiego UE w momencie narodzin dziecka maja potwierdzone prawo Indefinite leave to remain wówczas mimo że rodzice brytyjskiego paszportu nie mają HO może takowy paszport dziecku wydać.paszport brytyjski dla dziecka urodzonego w uk

Wniosek o brytyjski paszport sklada sie na wniosku dostępnym w każdej poczcie – potrzebne sa fotki, paszporty rodziców i 14 dni cierpliwości 🙂